Ξεκινήστε μια νέα ομάδα Βρείτε ομάδες

ΣΥΝΔΕΣΗ

×

Τυπική πρόταση Sanità pubblica e privata

Δεν μπορείτε να συμμετάσχετε σε αυτή την πρόταση επειδή δεν είστε συνδεδεμένοι αυτή την στιγμή. Συνδεση . ×

Εάν η πρόταση πάρει ωριμότητα πάνω από 70% θα πάει στην φάση της ψηφοφορίας. Εάν ωστόσο πάρει χαμηλότερη βαθμολογία από 30%, θα εγκαταλειφθεί.
Η διαβούλευση θα συνεχιστεί εάν η βαθμολογία παραμείνει μεταξύ αυτών των δύο κατώτατων ορίων, ανεξάρτητα από το χρόνο ή τον αριθμό των αξιολογήσεων .

Pochi soldi nella sanità pubblica , risparmio per le casse pubbliche , rendere possibile alla sanità privata l'utilizzo di strutture pubbliche , massimizzazione dell'utilizzo di apparecchiature costose.
Risparmio di denaro pubblico , miglioramento del servizio , snellimendo delle liste d'attesa.
Dare la possibilità al privato meritevole , anche a quello senza capitale iniziale , di farsi valere in ambito sanitario per le proprie capacità.

Come fare tutto quello che ho scritto sopra?
Sembra impossibile.
In realtà il problema tra sanità pubblica e privata , come per la scuola pubblica e privata appare insormontabile.
I talebani si trovano ovunque , da entrambe le parti.


La struttura ospedaliera e i macchinari posti all'interno delle sale sono costati molti soldi e richiedono molte risorse ai cittadini.
I soldi nella sanità sono sempre meno e gli ospedali vengono chiusi , in pratica si investe sempre meno in ambito sanitario e la sanità pubblica non è affatto una "eccellenza" sotto il profilo organizzativo.

Λύση 1:

La mia proposta è di utilizzare la stessa struttura pubblica sia per attività pubbliche che per quelle private.
8 ore al giorno viene utilizzata dalla sanità pubblica e altre 8 ore al giorno dalla parte privata.

La parte pubblica ha una lista d'attesa pubblica e naturalmente visita gratuitamente o facendo pagare un ticket come da normativa nazionale.
La parte privata ha una sua lista d'attesa e farà pagare la tariffa che ritiene più opportuna secondo le leggi di mercato.

Il privato paga al pubblico le seguenti voci :
1)affitto sala
2)pulizia
3)ammortamento macchinario

Potrà utilizzare le sale dopo aver vinto un concorso pubblico, non basato sul denaro ma sulle conoscenze e sul merito , darà dunque anche un valore aggiunto alla struttura e ai reparti.

La parte pubblica otterrà dei soldi dalla parte privata , e chiederà uno sforzo minore ai cittadini mediante le tasse da pagare , quindi si otterrà una sanità pubblica meno costosa e che ottimizza le spese fatte.

L'esempio pratico è l'ospedale appena inaugurato a Roma che dovrà essere chiuso perche mancano i fondi.
In questo caso ci sono delle apparecchiature costosissime , che potrebbero essere utilizzate per 8 ore dal settore pubblico e per 8 ore dal settore privato.

Il costo di quell'ospedale pubblico diminuirebbe grazie all'ausilio del denaro privato che copre le spese di gestione e massimizza l'investimento fatto sia per le apparecchiature che per l'ospedale stesso.

Pubblico e privato vanno d'amore e d'accordo nella stessa struttura.

Il privato di oggi è quello che ha milionate di euro da spendere e ha dei suoi locali autogestiti , il privato di domani avrà pochi soldi a disposizione ma vincerà i concorsi per utilizzare il patrimonio pubblico ed utilizzare macchinari costosissimi per puro merito professionale , senza l'appoggio dei potentati.

Oltre alle 8+8 ore , ci saranno ulteriori 3 ore destinate all'uso universitario a scopo di ricerca e formazione professionale.

P.S. SCRITTO 18 MESI DOPO LA CREAZIONE DELLA PROPOSTA :

Ho appena visto un servizio informativo sull'ospedale di Treviso, situazione che riguarda tutta la regione veneto e la regione piemonte a proposito dell'apertura notturna dei reparti ospedalieri al fine dell'effettuazione di esami tramite apparecchiature molto costose in modo da migliorarne l'ammortamento dei costi e ridurre le liste d'attesa.
Mi fa piacere sapere di avere ragione!
Infatti già a più di 1 anno e mezzo fa scrissi che era possibile fare questo e adirittura mi spinsi fino a disegnare una collaborazione tra pubblico e privato, una suddivisione delle 24 ore all'interno delle trutture pubbliche ospedaliere anche di una gestione privata per alcune ore al giorno.
Fa piacere sapere che gli stessi pazienti PREFERISCONO orari serali , notturni o domenicali , perchè c'è chi lavora , perchè c'è il traffico o altre ragioni.
Quindi ora ripropongo qui la proposta , ricordando il punto FOCALE : i privati mettono soldi per comprare apparecchiature costosissime, pur NON avendo uno spazio privato dove metterle, e li donano alle strutture ospedaliere PUBBLICHE, e ne verrà suddiviso l'utilizzo tra pubblico e privato.
Il privato ha una sua lista d'attesa ed ha un costo per ogni prestazione, paga una parte dell'affitto e dei costi di gestione, il pubblico USA gratuitamente l'apparecchiatura e riceve persino delle entrate dal privato, quest'ultimo non inteso come bene immobile, ma come società privata.
Quest'ultima non ha bisogno di budjet di partenza importanti come quelli che deriverebbero dall'apertura di un vero e proprio ospedale e per aggiudicarsi lo spazio dovrà concorrere con altre società in una classifica sempre aggiornata contenente gradimento dei pazienti e professionalità dei componenti.
Tenendo conto che per "privati che donano apparecchiature" si possono intendere anche ONLUS o altre associazioni no-profit.
Anche il pubblico può acquistare l'apparecchiatura costosissima, ma con questo sistema rientra nella spesa molto prima.


Πιο πρόσφατες | Με περισσότερη αξιολόγηση

Φόρτωση συνεισφορών, παρακαλούμε περιμένετε...

Σημειώστε την συνεισφορά

Μπορείτε να το θέσετε στους συντάκτες της πρότασης ότι αυτή η συνεισφορά δεν περιέχει σχετικές πληροφορίες για να βρείτε μια λύση στην πρόταση.
Αν η συνεισφορά έχει σημειωθεί 3 φορές, οι συντάκτες της πρότασης μπορούν να την διαγράψουν από τη συζήτηση και να την τοποθετήσουν στον φάκελο "θόρυβος".

Non attinente alla discussione o non costruttivo
Duplicato

Έκθεση της συνεισφοράς

Μπορείτε να το θέσετε στον υπεύθυνο της σελίδας ότι αυτή η συνεισφορά παραβιάζει τους νόμους που ισχύουν σήμερα.
Μόλις διαπιστωθεί η παράβαση η συνεισφορά θα πρέπει να αφαιρεθεί. Μην καταχράζεστε αυτό το εργαλείο.

Contenuti commerciali o spam
Pornografia o materiale a carattere esplicitamente sessuale
Incitamento all'odio o violenza
Materiale protetto da copyright
×
Europe
America
Asia
Africa
Oceania
 • Europe
 • France
 • Hungary
 • Italy
 • Deutschland
 • România
 • España
 • Portugal
 • Greece
 • United Kingdom
 • Ireland
 • Serbia (Cyrillic)
 • Serbia (Latin)
 • Serbo-Croatian
 • Bosnian
 • Montenegrin (Latin)
 • Russia
 • USA
 • Brasil
 • Ecuador
 • Chile
 • Argentina
 • Indonesia
 • 中国
 • South Africa
 • Australia
 • New Zealand
×
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more